Nederlands
Reserveringsvoorwaarden:

Bij annulering van uw reservering meer dan 2 maanden voor de aankomstdatum, behouden wij €
20,- aan administratiekosten, de rest van de betaling ontvangt u terug.

Bij annulering van uw reservering tussen 2 en één maand voor de aankomstdatum, behouden wij
€ 40,- aan administratiekosten, de rest van de betaling ontvangt u terug.

Bij annulering van uw reservering binnen een maand voor de aankomstdatum, op of na de
aankomstdatum, vindt geen teruggave van de betaling plaats.

Bij overschrijding van de betalingstermijn(en) behouden wij ons het recht voor uw reservering te
annuleren.

Indien gewenst kunt u elders een annuleringsverzekering afsluiten.

Slecht weer of slechte weersverwachting is nooit een geldige reden voor annulering.

Bij vroegtijdig vertrek vanaf de camping om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van
kampeergeld of verrekening van het aantal gereserveerde kampeerdagen plaats.

U bent in dat geval het gehele bedrag, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging kwijt.

Gedane reserveringen voor kampeerplaatsen zijn op naam en niet overdraagbaar.

Wij behouden ons het recht voor om een reservering, zonder restitutie van de betaling, te
annuleren, wanneer anderen dan diegenen die op de reserveringsbevestiging zijn vermeld, zich
melden voor de kampeerplaats.

Als uw aankomst op de camping wordt vertraagd, verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons door te
geven.

Als u niets doorgeeft vervalt de volgende dag om 12 uur uw reservering, er vindt dan geen
restitutie van reserveringskosten of kampgeld plaats.

U dient altijd schriftelijk / per e-mail te annuleren. Vraag een leesbevestiging.

U kunt uw reserveringsaanvraag alleen doen door akkoord te gaan met de
reserveringsvoorwaarden zoals hierboven vermeld.

Overboeking van de betaling(en) houdt in dat u de bovenstaande reserveringsvoorwaarden van
camping ‘Spitsbroek’ definitief en onvoorwaardelijk geaccepteerd hebt.

Bij annulering in bijzondere situaties kan de camping beoordelen of zij van de annuleringsregeling
afwijkt.

Bij aankomst op de camping moet het gehele bedrag van de reservering betaald worden/zijn.

Extra nachten verblijven bovenop de initiële boekingsperiode kan mits overleg met de beheerder.

Reservierungsbedingungen

Bei Stornierung Ihrer Reservierung bis zwei Monate vor dem Anreisedatum behalten wir 20€
Bearbeitungsgebühr des bezahlten Betrages ein, den Rest erhalten Sie zurück.

Bei Stornierung Ihrer Reservierung zwischen zwei und einem Monat vor dem Anreisedatum,
behalten wir 40€ Bearbeitungsgebühr ein, den Rest erhalten Sie zurück.

Bei Stornierung weniger als einen Monat vor dem Anreisedatum, oder nach dem Anreisedatum,
erfolgt keine Rückerstattung.

Bei nicht fristgerechter Bezahlung behalten wir uns das Recht vor, Ihre Reservierung zu
stornieren.

Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.

Schlechtwetter oder Schlechtwetterwarnung ist unter keinen Umständen ein gültiger Grund für
Stornierung.

Im Falle einer vorzeitigen Abreise vom Campingplatz, aus welchem Grund auch immer, wird
weder die Stellplatzgebühr zurückerstattet noch die Anzahlung für die reservierten Tage auf dem
Campingplatz verrechnet.

In diesem Fall verlieren Sie den gesamten, im Voraus bezahlten Betrag,
wie auf der Reservierungsbestätigung vermerkt.

Reservierungen von Stellplätzen sind personengebunden und nicht übertragbar. Wir behalten uns
das Recht vor, eine Reservierung ohne Rückerstattung der Bezahlung, zu annullieren, sofern eine
andere Person, als die auf der Reservierungsbestätigung angegebene, sich für den Stellplatz
meldet.

Sollte sich Ihre Ankunft verspäten, bitten wir Sie darum uns dies so schnell wie möglich
mitzuteilen.

Sollten Sie dies versäumen, verfällt Ihre Reservierung am folgenden Tag um 12 Uhr, Sie haben
dann keinen Anspruch auf Rückerstattung der Reservierungsgebühr und der Platzgebühr.
In diesem Fall verlieren Sie den gesamten, im Voraus bezahlten Betrag, wie auf der
Reservierungsbestätigung vermerkt.

Sie haben immer schriftlich / per Mail zu stornieren.

Fragen Sie nach einer Lesebestätigung.

Sie können eine Reservierungsanfrage nur stellen, wenn Sie sich mit den oben genannten
Konditionen einverstanden erklären.

Mit Überweisung erklären Sie sich mit den Reservierungskonditionen des Campingplatzes
„Spitsbroek“ definitiv und bedingungslos einverstanden.

In Ausnahmefällen kann der Campingplatz entscheiden, ob er die Bedingungen lockert.

Condition de réservation

Si vous annulez votre réservation plus de 2mois avant la date d’arrivée, nous retiendrons 20€ de
frais d’administration et le reste vous sera remboursé.

Si vous annulez votre réservation entre 2mois et 1 mois avant la date d’arrivée, nous retiendrons
40€ de frais d’administration et le reste vous sera remboursé.

Si votre réservation est annulée moins d’1mois avant la date d’arrivée, le paiement ne sera pas
remboursé.

Si vous ne réglez pas la sommes dans les délais indiqués, nous nous réservons le droit d’annuler
votre réservation.

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire a une assurance annulation auprès d’une compagnie
d’assurance.

Le mauvais temps et les conditions météorologiques ne sont pas une raison valable d’annulation.
En cas de départ anticipé du camping, pour quelques raison que ce soit, aucun remboursement ne
sera effectué pour les jours restant.

Vous perdrez dans ce cas le montant total indiqué dans la confirmation de réservation.
Les réservations sont personnelles et non accessible.

Nous nous réservons le droit d’annuler la réservation sans remboursement si d’autres personnes
que celles mentionnée lors de la réservations se présentent.

SI votre arrivée est retardée, nous vous prions de bien vouloir nous en informer.

Si nous n’avons pas de nouvelle de votre part, votre réservation sera annuler a 12h le lendemain.
Et dans ce cas, vous perdrez le montant total de l’acompte que vous avez versé
Pour annuler, vous devez le faire par écrit/mail et demander une confirmation
En confirmant votre réservation, vous acceptez les conditions mentionnées ci dessus.

Le transfert de paiement confirme que vous avez accepté de manière définitive et sans réserve,
les conditions de réservations.

Lors d’une annulation dans des circonstances particulières, nous nous réservons le droit de
déterminer si cela s’écarte des conditions d’annulations.